Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Duidelijk in Tekst

Arnhem, maart 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN
Ten behoeve van het verrichten van diensten en het leveren van producten door Duidelijk in Tekst.

Definities
Artikel 1

 1. Duidelijk in Tekst, eenmanszaak, gevestigd te Arnhem, Staatsspoor 12 dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.E.J. van de Wijgaart-van den Boogaard.
 2. Opdrachtgever: degene die met Duidelijk in Tekst de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Duidelijk in Tekst om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Duidelijk in Tekst en de Opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is of wordt gesloten.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Duidelijk in Tekst en Opdrachtgever.

Offertes en aanbiedingen
Artikel 3

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Duidelijk in Tekst zijn 2 maanden geldig binnen hetzelfde kalenderjaar, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Het enkel uitbrengen van de offerte verplicht Duidelijk in Tekst niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Duidelijk in Tekst. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Duidelijk in Tekst deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Alle in de offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Duidelijk in Tekst behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Duidelijk in Tekst. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duidelijk in Tekst mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen. Op verzoek van Duidelijk in Tekst moeten de Opdrachtgever deze terugzenden.
 4. Duidelijk in Tekst kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Overeenkomst
Artikel 4

 1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Duidelijk in Tekst een overeenkomst van opdracht.

Algemene verplichtingen van partijen
Artikel 5

 1. Duidelijk in Tekst verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Duidelijk in Tekst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Duidelijk in Tekst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Duidelijk in Tekst zijn verstrekt, heeft Duidelijk in Tekst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Duidelijk in Tekst ter beschikking heeft gesteld. Duidelijk in Tekst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Duidelijk in Tekst is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 3. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Duidelijk in Tekst, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever en Duidelijk in Tekst zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 5. Duidelijk in Tekst verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Duidelijk in Tekst zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Duidelijk in Tekst gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Duidelijk in Tekst bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Duidelijk in Tekst op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Duidelijk in Tekst een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Duidelijk in Tekst gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Duidelijk in Tekst daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Duidelijk in Tekst met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Duidelijk in Tekst niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Duur overeenkomst
Artikel 6

 1. De overeenkomst tussen Duidelijk in Tekst en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Duidelijk in Tekst derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Duidelijk in Tekst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Duidelijk in Tekst heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Duidelijk in Tekst is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Duidelijk in Tekst de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door de Duidelijk in Tekst in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Duidelijk in Tekst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Duidelijk in Tekst zijn verstrekt, heeft Duidelijk in Tekst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Duidelijk in Tekst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Duidelijk in Tekst is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 8. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Duidelijk in Tekst gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Duidelijk in Tekst.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 7

 1. Duidelijk in Tekst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Duidelijk in Tekst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Duidelijk in Tekst kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Duidelijk in Tekst bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Duidelijk in Tekst kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Duidelijk in Tekst op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Duidelijk in Tekst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Duidelijk in Tekst tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Duidelijk in Tekst gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Duidelijk in Tekst gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Duidelijk in Tekst, zal Duidelijk in Tekst in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Duidelijk in Tekst extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Duidelijk in Tekst anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Duidelijk in Tekst vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Duidelijk in Tekst op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Overmacht
Artikel 8

 1. Duidelijk in Tekst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Duidelijk in Tekst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Duidelijk in Tekst niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Duidelijk in Tekst of van derden daaronder begrepen. Duidelijk in Tekst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Duidelijk in Tekst zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Duidelijk in Tekst kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Duidelijk in Tekst ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duidelijk in Tekst gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Duidelijk in Tekst alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Duidelijk in Tekst geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Duidelijk in Tekst tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Betaling en incassokosten
Artikel 9

 1. Opdrachtgever dient Duidelijk in Tekst te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Duidelijk in Tekst aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Duidelijk in Tekst aangegeven. Duidelijk in Tekst is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Duidelijk in Tekst heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Duidelijk in Tekst kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Duidelijk in Tekst kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Duidelijk in Tekst verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Betaling geschiedt in principe na afronding van de opdracht. Indien de opdracht uit fasen bestaat, volgt na afronding van elke fase een deelfactuur. Voor opdrachten met een doorlooptijd langer dan drie maanden, worden de al uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd. Met uitzondering van abonnementen, deze worden vooraf betaald via automatische incasso.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Duidelijk in Tekst echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 10

 1. De door Duidelijk in Tekst te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Duidelijk in Tekst kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Duidelijk in Tekst verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en /of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Duidelijk in Tekst, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Duidelijk in Tekst geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Duidelijk in Tekst te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Duidelijk in Tekst in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Duidelijk in Tekst in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Duidelijk in Tekst opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Duidelijk in Tekst de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Duidelijk in Tekst, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Duidelijk in Tekst te retourneren en de eigendom daarover aan Duidelijk in Tekst te verschaffen, tenzij Duidelijk in Tekst anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Duidelijk in Tekst daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Duidelijk in Tekst en de door Duidelijk in Tekst bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud
Artikel 11

 1. Op elk werk van Duidelijk in Tekst is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing. Duidelijk in Tekst behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het door in het kader van de overeenkomst Duidelijk in Tekst geleverde blijft eigendom van Duidelijk in Tekst totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Duidelijk in Tekst gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Duidelijk in Tekst.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Duidelijk in Tekst veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Duidelijk in Tekst daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Duidelijk in Tekst ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Duidelijk in Tekst gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Duidelijk in Tekst bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval Duidelijk in Tekst zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Duidelijk in Tekst en door Duidelijk in Tekst aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Duidelijk in Tekst er zich bevinden en deze terug te nemen.
 6. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Duidelijk in Tekst te vermelden. Echter indien Duidelijk in Tekst dit niet wenst, dient de Opdrachtgever deze naamsvermelding te verwijderen.

Uitingen en mededelingen
Artikel 12

 1. Door Duidelijk in Tekst namens de Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de Opdrachtgever wordt ingediend of tegen de Opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de Opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Duidelijk in Tekst.
 2. Indien Duidelijk in Tekst ter zake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/ mededeling in rechte wordt betrokken dan wel ter zake tegen Duidelijk in Tekst een klacht wordt ingediend, zal Duidelijk in Tekst daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of Duidelijk in Tekst zelfstandig verweer zal voeren dan wel of de Opdrachtgever uit naam van Duidelijk in Tekst de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de Opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Duidelijk in Tekst tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door Duidelijk in Tekst namens de Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid
Artikel 13

 1. Indien Duidelijk in Tekst aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Duidelijk in Tekst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Duidelijk in Tekst is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Indien Duidelijk in Tekst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Duidelijk in Tekst beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid van Duidelijk in Tekst voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. De aansprakelijkheid van Duidelijk in Tekst is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Duidelijk in Tekst is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Duidelijk in Tekst aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Duidelijk in Tekst toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Duidelijk in Tekst is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Duidelijk in Tekst voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Duidelijk in Tekst.
 9. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Duidelijk in Tekst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 10. Duidelijk in Tekst is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 11. De opdrachtgever dient Duidelijk in Tekst terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Duidelijk in Tekst geleden schade.
 12. Duidelijk in Tekst is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 13. De aansprakelijkheid van Duidelijk in Tekst is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 14. Duidelijk in Tekst is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 15. Duidelijk in Tekst is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Duidelijk in Tekst met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voor zover Duidelijk in Tekst jegens een derde, die zij met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de Opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal Duidelijk in Tekst al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 16. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Duidelijk in Tekst te zijn ingediend.
 17. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Duidelijk in Tekst of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring
Artikel 14

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Duidelijk in Tekst voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Duidelijk in Tekst toerekenbaar is. Indien Duidelijk in Tekst uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Duidelijk in Tekst zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Duidelijk in Tekst, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Duidelijk in Tekst en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 15

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Duidelijk in Tekst partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Duidelijk in Tekst is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Duidelijk in Tekst het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging voorwaarden
Artikel 16

  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Duidelijk in Tekst.
  2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.